Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Zwembad ’t Bun verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Medische gegevens
– Uiterlijke kenmerken d.m.v. camera toezicht

Wij ontvangen deze persoonsgegevens van u omdat u uzelf of uw kind aanmeldt voor zwemles, lid bent of het zwembad bezoekt.

Daarnaast bewaken wij ons zwembad en omliggend terrein d.m.v. cameratoezicht. De camerabeelden worden opgeslagen bij de leverancier van de camera’s en zijn alleen in te zien door de politie en de leverancier wanneer er iets voor is gevallen.

Waarom verwerken wij bijzondere persoonsgegevens?

Zwembad ’t Bun biedt zwemles aan. Om de juiste hulp aan uw kind te kunnen geven, is het soms nodig dat wij meer gegevens van uw kind verwerken om zijn/haar veiligheid te kunnen waarborgen. De AVG noemt zowel de gegevens van minderjarige kinderen, als gezondheidsgegevens bijzonder. Daarom gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om, en verwerken deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zwembadurk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat is het doel van gegevensverwerking?

Zwembad ’t Bun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor communicatie. Bijvoorbeeld om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden om uw kind aan te melden voor zwemlessen via de website. Uw kind komt dan evt. eerst op de wachtlijst te staan. De grondslag hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst.
 • U kind neemt zwemles bij ons. De grondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst.
 • De voortgang van uw kind tijdens de zwemles. De grondslag berust ook op de overeenkomst.
 • Het bewaken van omliggend terrein tegen diefstal, vandalisme en hangjongeren.
 • Het ondersteunen van zweminstructeurs om kinderen te beveiligen tegen verdrinking d.m.v. cameratoezicht onder water.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zwembad ’t Bun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende verwerkingen:

 • Administratie van leden:
   6 maanden nadat het zwemdiploma is behaald of het lidmaatschap is beëindigd.
 • Camerabewaking :
  4 weken. Tenzij het beeldmateriaal wordt gebruikt door politie door de opsporing van strafrechtelijke feiten.
 • Voortgang kind tijdens zwemles:
  Vernietiging direct na het behalen van het zwemdiploma

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Zwembad ’t Bun verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan de camerabeelden die draaien bij de leverancier van de camera’s. In die situatie hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met de partij zodat zij verklaren te voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de AVG.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

De AVG heeft een ieder een aantal rechten gegeven. Zo heeft u het recht op :
– Inzage in uw persoonsgegevens
– Corrigeren van uw persoonsgegevens
– Verwijdering van uw persoonsgegevens
– Toestemming in te trekken wanneer dit de grondslag van de verwerking is
– Bezwaar te maken tegen de verwerking
– Gegevensoverdracht van elektronische dossiers
– Beperking van de verwerking
– Niet de worden onderworpen aan profilering of automatische besluitvorming
Wilt u een beroep doen op uw rechten? Mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@urk.nl
Om er zeker van te zijn dat u bevoegd bent om het verzoek in te dienen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren binnen vier weken, tenzij dit onmogelijk is vanwege de complexiteit. Wij mogen deze termijn dan verlengen naar maximaal 3 maanden.
Zwembad ’t Bun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande knop. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Zwembad ’t Bun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast zorgen wij er voor dat alleen de medewerker toegang heeft tot uw gegevens, die er ook daadwerkelijk mee moet werken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fg@urk.nl